Zmiany w Ochronie Danych Osobowych

Zmiany w Ochronie Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: Administratorem Danych Osobowych jest IRP Inwestycje – Rozwój – Personel Spółka z.o.o. z siedzibą  Bielsku-Białej ul. Siewna 12/29, 43-300 Bielsko-Biała. Inspektorem Ochrony Danych w IRP Inwestycje – Rozwój – Personel Spółka z.o.o. jest Pani Joanna Trela-Hajduk (jtrela@irpbb.com.pl).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie w celu:

  • organizacji szkoleń (art.6 ust.1 pkt a, c, f RODO)
  • udzielenia wsparcia w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (art.6 ust.1 pkt b, c, f RODO).

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami  danych osobowych będą:

  • podmioty przetwarzające z którym Administrator Danych podpisał umowę powierzenia;
  • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

  • w związku z udziałem w szkoleniu będziemy przechowywać Państwa dane w celu rozliczalności przez okres, w którym w IRP Inwestycje – Rozwój – Personel Spółka z.o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  • w związku z udziałem w projekcie unijnym będziemy przechowywać Państwa dane w celu rozliczalności przez okres wynikający z umowy  o dofinansowanie projektu unijnego.

 

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE ZWIĄZKU Z PRZETWARZANEM DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę IRP), ograniczenia przetwarzania (jeżeli dane są nieprawidłowe możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych) prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (tych danych których Spółka IRP nie będzie potrzebowała w celu kontroli przez organy publiczne, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody art.6 ust.1 pkt. a RODO i art. 9 ust. 2 pkt. b RODO), prawo do bycia zapomnianym (jeżeli przepis prawa na to pozwala).

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI:

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na szkolenie, uczestniczyć w projekcie unijnym.

 

ZAUTOMATYZOWANIE PODEJMOWANYCH DECYZJI:

Decyzje podejmowane wobec Państwa nie będą oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.