Integracja i aktywizacja mieszkańców Bielska-Białej

IRP Inwestycje-Rozwój-Personel realizuje projekt pn.:

„Integracja i aktywizacja mieszkańców Bielska-Białej”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
działania: 9.1. Aktywna integracja
poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Projekt pt.: „Integracja i aktywizacja mieszkańców Bielska-Białej” skierowany jest do 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Miasta Bielsko-Biała. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe działania na rzecz aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestników projektu.

 

W związku z powyższym w ramach projektu realizujemy:

  1. Szkolenia podnoszące kompetencje osobiste i umiejętności interpersonalne (tj. trening umiejętności społecznych, akademia poszukiwania pracy)
  2. Indywidualne wsparcie terapeutyczno-psychologiczne
  3. Wsparcie pracownika socjalnego
  4. Indywidualne doradztwo zawodowe
  5. Wsparcie coacha motywacyjnego
  6. Kursy zawodowe/kwalifikacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników
  7. Płatne staże zawodowe

 

Cel projektu to wzrost poziomu aktywności społeczno – zawodowej 20 mieszkańców i mieszkanek miasta Bielsko-Biała, w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2022r. w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji poprzedzoną diagnozą potrzeb osób objętych wsparciem oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 5 osób spośród w/w w okresie realizacji projektu i bezpośrednio po nim.

 

Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2021r. – 31.12.2022r.

Wartość projektu: 287 284,79 PLN

Dofinansowanie z UE:  244 192,07 PLN

 

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie nieaktywnych zawodowo mieszkańców Bielska-Białej.

 

Szczegółowe informacje o projekcie pod nr. tel. 506 762 735, tel. 606 936 511, e-mail: irpbb@wp.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania tutaj:

  • Formularz rekrutacyjny – wersja PDF – pobierz
  • Formularz rekrutacyjny – wersja MS WORD – pobierz

 

Formularz zgłoszeniowy należy wydrukować, wypełnić, zeskanować a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres: irpbb@wp.pl

Zapraszamy do kontaktu

+48 606 936 511
biuro@irpbb.com.pl

Błąd: Brak formularza kontaktowego.