RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, że: Administratorem Danych Osobowych jest IRP Inwestycje – Rozwój – Personel Spółka z.o.o. z siedzibą  Bielsku-Białej ul. Siewna 12/29, 43-300 Bielsko-Biała. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w IRP z którym można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: biuro@irpbb.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Nas wyłącznie w celu: 

 • udzielenia wsparcia w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (art.6 ust.1 pkt b, c, f RODO)
 • w celu zawarcia i wykonania umów na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą, np. realizacji usługi szkoleniowej  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur, dowodów sprzedaży, innych dokumentów księgowych, zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu na wypadek potrzeby wykazania faktów (podstawna prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń – windykacji należności stanowiącym realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu oferowania Państwu produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a w zakresie wykraczającym w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a)

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami  danych osobowych mogą być:

 • podmioty przetwarzające z którym Administrator Danych podpisał umowę powierzenia świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, płatnicze, doradcze, prawne, informatyczne, transportowe czy też nasi inni dostawcy i partnerzy z którymi mamy zawarte umowy współpracy przy wykonywaniu usług, podwykonawcy, wykładowcy i trenerzy prowadzący szkolenia w zakresie koniecznym do realizacji usługi
 • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • w związku z udziałem w szkoleniu będziemy przechowywać Państwa dane w celu rozliczalności przez okres, w którym w IRP Inwestycje – Rozwój – Personel Spółka z.o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne
 • w związku z udziałem w projekcie unijnym będziemy przechowywać Państwa dane w celu rozliczalności przez okres wynikający z umowy  o dofinansowanie projektu unijnego
 • jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę (np. wykorzystanie wizerunku, marketing e-mail) dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania

 

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE ZWIĄZKU Z PRZETWARZANEM DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę IRP), ograniczenia przetwarzania (jeżeli dane są nieprawidłowe możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych), prawo wniesienia sprzeciwu (tych danych których Spółka IRP nie będzie potrzebowała w celu kontroli przez organy publiczne), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody art.6 ust.1 pkt. a RODO i art. 9 ust. 2 pkt. b RODO), prawo do bycia zapomnianym (jeżeli przepis prawa na to pozwala).

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI:

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegoPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na szkolenie czy uczestniczyć w projekcie unijnym.

 

ZAUTOMATYZOWANIE PODEJMOWANYCH DECYZJI:

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Zapraszamy do kontaktu

+48 606 936 511
biuro@irpbb.com.pl

Błąd: Brak formularza kontaktowego.